Vad är ett schema?

Ett schema är ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Det börjar med något som vi utsatts för av våra familjer, andra vuxna eller andra barn. Vi kan ha blivit övergivna, kritiserade, överbeskyddade, kränkta, avvisade eller försummade. Enkelt kan vi säga att våra grundläggande behov har kränkts.

En länk till film: https://www.schematherapyonline.com/#front-page-4

Scheman är djupt förankrade drag som individen ser som en integrerad del av sig själv och utgör basen för vår psykologiska sårbarhet. Maladaptiva (dysfunktionella) scheman utvecklas om grundläggande känslobehov inte tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt under uppväxten. Vi har alla våra scheman och vi utvecklar de mycket för att förstå oss själva, andra människor och omvärlden. De ger oss en upplevelse av att kunna förutsäga kommande händelser och vi kan på så sätt anpassa våra beteenden i form av tankar, känslor och handlingar.

Scheman (dvs. tidiga maladaptiva scheman) definieras som psykologiska konstruktioner som inkluderar övertygelser som vi har om oss själva, världen och andra människor, som är resultatet av interaktioner mellan ouppfyllda kärnbehov, medfödda temperament och tidiga miljöerfarenheter. Scheman kan också ses som varaktiga inre representationer av anknytnings figurer som innehåller övertygelser om sig själv och andra, jämförbara med John Bowlbys koncept med interna arbetsmodeller.

I första hand uppstår maladaptiva scheman genom skadliga barndomserfarenheter, oftast inom kärnfamiljen. Ju äldre vi blir får vi större påverkan från andra viktiga människor som tex kamrater, skolpersonal men även samhällsstrukturen och kulturen. Din egen personlighet och ditt medfödda temperament interagerar också med dina upplevelser i utvecklingen av scheman.

Eftersom du lär dig dina scheman tidigt i livet så är de centrala för din känsla av vem du är och hur världen fungerar. Det är välbekant och tryggt när du håller fast vid de till och med när de skadar dig. Dina scheman ”krigar” för att överleva genom att dra dig till människor och situationer som triggar dina scheman. Tex så har många en tendens att bli mest attraherad av partners som triggar våra scheman, så kallad schemakemi.

Känslominnen och kognitiva minnen lagras i olika delar av hjärnan vilket gör att känslor kan existera utan att vara förknippad med en medveten tanke; känslomässiga reaktioner kan förekomma utan att få signaler via ett medvetet tänkande (läs mer om detta under Schemaktivering). Detta gäller mest för scheman som utvecklats i tidig barndom. Där får känslorna företräde framför tankarna, du översvämmas av känslor och fysiologiska reaktioner då schemat blir triggat, du är schemaaktiverad utan att vara medveten om det!

Att vi fortsätter upprepa smärtsamma erfarenheter från vår barndom är en av de viktigaste insikterna psykoanalysen gett oss. Freud kallade det för upprepningstvånget. Det är ett förbluffande fenomen. Varför gör vi så här? Varför återskapar vi vår smärta och förlänger vårt eget lidande?

Ett schema är alla de olika sätt som vi återskapar dessa mönster på. Våra scheman är centrala för vår känsla av ett själv. Att ge upp tilltron till ett schema vore samma sak som att ge upp tryggheten i att veta vilka vi själva är och hur världen är och fungerar, därför håller vi oss fast vid det, till och med när det skadar oss. De här tidiga övertygelserna ger oss en känsla av förutsägbarhet och visshet. De är välbekanta och invanda. På ett märkligt sätt får de oss att känna oss som hemma, det är därför de kan vara så svåra att förändra, men det går!

Efter hand blir schemat en del av oss. Lång tid efter att vi lämnat vårt barndomshem fortsätter vi att skapa situationer där vi blir illa behandlade, nonchalerade, nedtryckta eller kontrollerade och där vi går miste om möjligheten att förverkliga det som vi själva allra helst vill i livet. Våra scheman avgör hur vi tänker, känner, handlar och förhåller oss till andra människor. De utlöser starka känslor som ilska, sorg och ångest. Till och med när vi tycks ha uppnått allt som social status, ett perfekt äktenskap, respekt från våra närmaste, framgång i jobbet, känner vi oss oförmögna att uppskatta livet och våga tro på det vi faktiskt åstadkommer.

Scheman blir på så sätt våra psykologiska sårbarhetsfaktorer, där ett specifikt schema är ett samlingsbegrepp för tankar, känslor, minnen och kroppsliga sensationer som associeras till specifika erfarenheter av att behov frustrerats och/ eller kränkts i nära relationer under uppväxten och som genomsyrar vår självbild och upplevelse av andra. 

Att arbeta med scheman handlar hela tiden om att konfrontera sig själv för att skapa en egen och större frihet utifrån hur du vill vara och fungera. I en schematerapi får klienten lära sig hur de kan spåra dina scheman och mycket om hur de kan konfrontera sig själv för att successivt få schemana att släppa greppet om de.

Nedan redovisas 18 st maladaptiva scheman som forskningen empiriskt har kunnat definiera. I redovisningen nedan är de uppdelade i domäner baserade på behovsfrustrationen och de föräldrastilar som dominerat inom respektive domän:

  • Domänen: Kontaktlöshet och avvisande associeras med en emotionellt depriverande och/eller förminskande föräldrastil.
  • Domänen: Bristande autonomi och prestation förknippas med en överbeskyddande och kontrollerande föräldrastil.
  • Domänen: Bristfälliga gränser förknippas med en villkorande/narcissistisk föräldrastil.
  • Domänen: Överdrivet ansvarstagande och normer visar på en perfektionistisk föräldrastil.

Det finns ännu en viss tveksamhet rörande följande schemans domäner:

  • Straffande och sårbarhet för fara/sjukdom kan även höra till domänen kontaktlöshet och avvisande
  • Sammanflätad/outvecklat själv och underkastelse kan även höra till domänen överdrivet ansvarstagande och normer.
  • Negativism/pessimism kan även placeras i någon av domänerna bristande autonomi och prestation eller överdrivet ansvarstagande.

NOT:1 Scheman under Domän: Kontaktlöshet/avvisad kan även betraktas som grundscheman. Scheman som skapats så tidigt i livet att de eventuellt inte går att förändra. När dessa scheman aktiveras är en vanlig coping att ett annat schema aktiveras.

NOT:2 En ADHD problematik som upptäcks tidigt livet behöver inte ha ett negativt schema. Många ADHD klienter skattar högt utifrån att de kan uppleva problem, men frågan är om det är ett maladaptivt schema eller omgivningen.

NOT:3 Viktigt är också att förstå att vi kan ha mer eller mindre påverkan av ett schema. Tex kan Kalle ha jättestora problem med ett självuppoffrande schema, medan Stina har en viss problematik i just detta schema. I detta kan även Stina ha hittat sina dysfunktionella strategier för att hantera schemat medan Kalle har helt andra strategier. Däremot finns det gemensamma i att båda har i sin barndom upplevt en behovsfrustration (ej fått grundläggande behov tillfredsställda).

Domän: kontaktlöshet/avvisad

Behov 1: Närhet, värme och acceptans

Scheman:
1. Känslomässig försummelse
2. Misstillit/Utnyttjad
3. Social isolering/Utanförskap
4. Defekt/Skam
5. Känslomässigt återhållen (Villkorat)
6. Negativism/Pessimism (Internaliserat)

Domän: Bristande gränser

Behov 3: Empatiskt satta gränser

Scheman:
1. Berättigande/Grandiositet
2. Bristande självkontroll
3. Bekräftelsesaökande (Villkorat)

 

 

 

 

Domän: Bristande autonomi & prestation

Behov 2: Självförtroende, självständighet och kompetens

Scheman:
1. Övergivenhet
2. Misslyckad
3. Beroende/Inkompetens
4. Sammanflätad/Outvecklat själv
5. Underkastelse (Villkorat)
6. Sårbarhet för skada/sjukdom

Domän: Överdrivet ansvar och höga krav

Behov 4: Rimliga & ömsesidiga krav, spontanitet & lekfullhet

Scheman:
1. Obevekliga krav/hyperkritisk (Villkorat)
2. Självuppoffring (Villkorat)
3. Straffande (Internaliserat)

 

 

Vill du läsa mer om scheman och schematerapi kan du ladda ned en pdf fil här nedan

18 Scheman

Emotionell försummelse

Misstillit/ Utnyttjande

Känslomässigt återhållen

Social isolering/ Utanförskap

Defekt/Skam

Negativism/ Pessimism

Övergivenhet/ Instabilitet

Misslyckad ang prestationer

Beroende/ Inkompetent

Sårbarhet för sjukdom/skada

Sammanflätad/ Outvecklad

Underkastelse

Berättigande/ Grandios

Bristande självkontroll/ Självdiscipling

Bekräftelsesökande

Obevekliga krav/Hyperkritisk

Självuppoffring

Straffande

Mer nyfiken?

Genom att följa länkarna här nedan kan du läsa mer om hur schemaaktivering går till, våra livsarenor som vi ständigt är i och som hela tiden påverkar oss på olika sätt samt hur en dysfunktionell hantering av smärtan uppstår.