Hur vi arbetar med schematerapi

”Må vi utvecklas i ömsesidig respekt och förståelse….”     Anna Kåver

Terapins tre faser

Schemamaterapin delas in i tre huvudsakliga faser:

  • Kartläggning och konceptualisering: Här handlar det om att tillsammans med klienten identifiera aktuella problem i relation till klientens tidiga maladaptiva scheman och modes. Målsättningen är att etablera en trygg bas för förändring samt att ge en sammanhållen konceptualisering.
  • Förändringsfasen: I denna fas påbörjas processarbetet med att bryta och förändra destruktiva relationsmönster, tillgodose grundläggande emotionella behov och läka scheman inom ramen för terapirelationen samt hjälpa klienten att förändra och/eller ta sig ur osunda livsarenor.
  • Konsoliderings: Fasen kan överlappa sista delen av förändringsfasen men är mer inriktad på att hjälpa klienten at formulera och successivt börja levnadsgöra en personlig livsvision. Med detta menas att klienten får hjälp att i mer konkreta termer börja upprätthålla ett meningsfullt och hållbart liv.

Dubbelt fokus – Metod och Relation

Schematerapi är särskilt anpassat för att arbeta med klienter som har stora svårigheter med att etablera förtroendefulla relationer. Därför är det viktigt med att vi har ett så kallat ”dubbelt fokus” i terapin. Med det menas att vi tillämpar de tekniska delarna av metodiken – kartläggning, problemformulering och tillämpning av specifika tekniker – samtidigt som vi har ett aktivt fokus på att stabilisera relationen. Det kan ta väldigt lång tid att stabilisera en relation med en klient som har en otrygg anknytning. I praktiken handlar detta om att kontinuerligt synliggöra destruktiva eller på annat sätt hämmande processer och att vara flexibel. Är klienten på ett eller annat sätt triggad i relationen till terapeuten behöver man frångå den mer tekniska delen och istället arbeta sig igenom de interpersonella problemen innan man går vidare.

Här är det viktigt att vi som terapeuter är varma, empatiska men samtidigt öppna, raka och direkta. Klienten kan ha levt ett långt liv av oärlighet och brist på tillitsfullt bemötande och kommer därför också snabbt läsa av om du som terapeut är genuin. Om klienten upplever att du inte är genuin är det stor risk att de kliver av behandlingen.

Målsättningen som terapeut är att vara så genuin och personlig medmänniska du kan vara inom en professionell ram. Med det menas att man i tillägg till att vara omsorgsfull, varm, empatisk har kvalificerad kompetens i metodiken och att man kan driva behandlingen framåt på ett ändamålsenligt sätt. Utmaningen för oss kan vara att utveckla båda dessa sidor.

Ramar – Strukturerad flexibilitet

Schematerapi präglas av en strukturerad flexibilitet och bestäms utifrån de scheman, modes och livsarenor som vidmakthåller klientens lidande och problem. Det här förhållningssättet är särskilt viktigt om klienten har en svag Sund Vuxen. Med strukturerad menas att ramarna kan ses i analogi för ett sunt föräldraskap. Vi börjar med att säkerställa skydd och basal omsorg. När relationen är etablerad kan klienten utmanas växelvis i sina grundläggande emotionella behov, i riktning mot att utveckla autonomi och självständighet på basen av den trygga anknytningen till terapeuten. Du ska vara tillräckligt flexibel för att veta när det är dags för dig att låta klienten själv få testa nya saker så det inte blir curling.

När schematerapi inte är tillämpbar

Det finns vissa omständigheter som medför att schematerapi inte är lämplig som behandlingsmetod.

  • Klientens nuvarande problem är tillfälliga och beror inte på något återkommande livsmönster eller schema
  • Klienten befinner sig i en större livskris. I dessa fall behöver terapin inriktas på att lösa krisen innan man börjar med schematerapi
  • Klienten är psykotisk
  • Klienten missbrukar alkohol eller narkotika. Missbruk dövar känslorna och gör det omöjligt att bedriva schematerapi. Terapin får istället inriktas på att komma till rätta med missbruket. Om klienten inte förmår upphöra helt med alkohol eller narkotika måste bruket åtminstone minskas betydligt, innan schematerapi kan vara möjligt
  • Vid allvarlig obehandlad psykiatrisk problematik, ex allvarlig ätstörning eller djup depression, där klientens tillstånd medför att behandlingen inte kan fokuseras på den underliggande personlighetsrelaterade problematiken
  • Vid problematik som medför svårigheter att diagnostisera personlighetssyndrom, tex ADHD eller diagnos inom autismspektrum
  • Vid annan svår problematik som medför att klienten inte klarar ytterligare påfrestningar, tex vid allvarligt självskadande beteende eller suicidhandlingar

Mer nyfiken?

Genom att följa länkarna här nedan kan du läsa mer om hur schemaaktivering går till, våra livsarenor som vi ständigt är i och som hela tiden påverkar oss på olika sätt samt hur en dysfunktionell hantering av smärtan uppstår.