Schematerapins copingstilar eller vår dysfunktionella hantering av scheman

”Må vi utvecklas i ömsesidig respekt och förståelse….”     Anna Kåver

Alla levande varelser har tre sätt att reagera vid hot eller fara: kamp, flykt eller frysa till (fight, flight, freeze). Inom schematerapin kallas detta för att överkompensera (kamp), undvika (flykt) eller kapitulera/resignera (frysa till). Oftast sker inte detta som ett medvetet val, utan som en automatisk reaktion då man upplever hot eller fara. Ett maladaptivt schema består av dina minnen, känslor, kroppsliga reaktioner och tankar – medan det beteende du använder för att hantera dina scheman inte kan ses som en del av själva schemat.

Ett schemadrivet beteende kallas för en maladaptiv copingstil och består av det sätt på vilket du har anpassat dig till ditt känslomässiga sår, för att slippa uppleva de intensiva och överväldigande känslorna. Problemet är att agerandet inte läker schemat, utan tvärtom hjälper till att vidmakthålla det. På kort sikt ger din copingstil en lättnad, men på lång sikt leder det till fortsatta svårigheter.

Som barn lärde du dig att bete dig på ett visst sätt för att kommunicera med dina vårdnadshavare – eller för att överleva svåra förhållanden eller hotande situationer. I din barndom var det förmodligen det enda sättet för dig att hantera dessa typer av situationer. Om du använder samma/likartade beteende/beteenden idag, som vuxen, bidrar det till att ditt schema bevaras. I olika situationer och under olika stadier av ditt liv kan det hända att du använder olika copingstilar för att handskas med samma schema. Även om copingstilen förändras över tid, så finns själva schemat kvar.

Orsaken till att vi inom schematerapi ser copingen som en självständig del, är att copingen för ett och samma schema kan se helt olika ut beroende på klienten. Samma schema kan hanteras med helt motsägande beteenden. Tex en klient med övergivenhet/instabilitet kan kapitulera för schemat och välja en opålitligt partner som med största sannolikhet kommer att överge honom/henne, medan en klient som undviker schemat helt avstår från nära relationer och en klient som överkompenserar blir klängig och krävande gentemot sin partner.

På liknande sätt kan samma beteende härröra ur olika scheman. Exempelvis kan beteendet undvika relationer vara ett undvikande av schemat:

 • övergivenhet/instabilitet
 • känslomässig depriverad/försummad
 • misstro/misstillit
 • social isolering
 • defekt/skam
 • sammanflätad/outvecklat själv
 • underkastelse eller
 • självuppoffring.

Det är av största vikt att ta reda på vilken funktion det specifika beteendet fyller i respektive klients liv.

Individens temperament spelar troligen en större roll för vilken copingstil du har utvecklat än för vilka scheman du har. Om du har ett mer passivt temperament har du större sannolikhet att utveckla en kapitulerande eller undvikande copingstil. Om du har ett mer offensivt temperament har du större sannolikhet att utveckla en överkompenserande copingstil. Det är också vanligt att vi använder olika copingstilar i olika situationer och under olika faser i våra liv.

 

Kapitulerande/resignerande copingstil

Om du kapitulerar/resignerar så fogar du dig efter ditt schema. Du accepterar att schemat är sant och känner de smärtsamma känslorna fullt ut. Du fortsätter som vuxen att återuppleva dina minnen från barndomen.

 • Beteende: du upprepar beteendemönster från barndomen genom att söka dig till människor och situationer som liknar de omständigheter ditt schema utvecklades under.
 • Tankar: din uppmärksamhet är selektiv, du lägger bara märke till den information som överensstämmer med ditt schema och bortser från information som skulle kunna försvaga schemat.
 • Känslor: du känner smärtan i schemat direkt och medvetet.

Det har gjorts nya iakttagelser inom begreppet kapitulering och man menar att det inte innebär en egentlig frezzereaktion. Utifrån dessa iakttagelser kan Freeze reaktionen räknas som en skyddsmekanism som förhindrar skador genom att individen blir apatisk eller dissocierar, viket kan ses som en passiv flykt där personen kopplar bort sig från omgivningen för att undkomma uppmärksamhet. Däremot menas det i de nya iakttagelserna att kapitulation som begreppet används i schematerapi, drivs av människans sociala behov av att få vara kvar i gruppen. Det undergivna beteendet inom kapitulation har som funktion att hålla samman gruppen och är därmed prosocialt beteende. Vi kan jämföra det med beteenden inom djurriket.

Hundens meddelande då den visar strupen är ”Jag accepterar att du är överlägsen och att jag har en lägre status, men i gengäld vill jag stanna kvar i gruppen (undergivenhet)

Detta beteende kan istället kallas för follow istället för freeze och definieras som ett undergivet beteende där klienten blir följsam och underkastar sig

 

Undvikande copingstil

Om du undviker så försöker du arrangera ditt liv så att dina scheman aldrig aktiveras. Du verkar vara omedveten, som om dina scheman inte existerar. Du blockerar tankar och bilder som skulle kunna trigga schemat – om sådana tankar skulle uppstå distraherar du dig själv eller stänger tankar ute ur sinnet. Du gör allt för att undvika att känna schemat.

 • Beteende: du undviker aktivt eller passivt alla typer av situationer som skulle kunna trigga ditt schema.
 • Tankar: du förnekar händelser och minne som gjort att schemat utvecklats.
 • Känslor: du slätar över känslor som förknippas med schemat, eller känner inget alls.

 

Överkompenserande copingstil

Om du överkompenserar så slåss du mot schemat genom att tänka, känna, bete dig och relatera som om motsatsen till schemat vore sann. När schemat triggas går du till en motattack. Troligen framstår du som självsäker, men inom dig känner du pressen av att schemat kan explodera. Överkompensation utvecklas för att det erbjuder ett alternativ till smärtan i schemat. Det är ett sätt att komma ifrån känslan av hjälplöshet och sårbarhet du kände under uppväxten.

 • Beteende: ditt beteende är motsatsen till schemat, ofta överdrivet.
 • Tankar: även dina tankar är motsatsen till schema; du förnekar att du har schemat.
 • Känslor: du maskerar dina sanna känslor genom att försöka känna tvärtom, du försöker uppvisa styrka och makt för att slippa känna dig maktlös, du visar dig självbelåten och högmodig för att slippa känna dig underlägsen. Men de obekväma känslorna finns ändå kvar.

Mer nyfiken?

Genom att följa länkarna här nedan kan du läsa mer om hur schemaaktivering går till, våra livsarenor som vi ständigt är i och som hela tiden påverkar oss på olika sätt samt hur en dysfunktionell hantering av smärtan uppstår.